تکمیلی هوش کلامی

معادل واژه و توصیف واژه

نسبت واژگان و ترتیب جملات

ترتیب جملات

کفایت داده ها 1

کفایت داده ها 2

راست و دروغ 1

راست و دروغ 2