هوش تصویری(تکمیلی)

ماتریس1

ماتریس2

ماتریس3

ماتریس4

موقعیت نقاط

ماتریس و تناسب تصویر